Emma Mortensen/Harald Jensen/Knoldeflod/Rousthøje

Knoldeflod er et samfund som først for alvor kom opstod  i det nittende århundrede.​ Helt op til den tid lå det meste af Knoldeflod som hede og mosejord og dermed total uopdyrket, og det er først i tiden efter 1. verdenskrig der rigtig kom gang i opdyrkningen.​

Ved folketælling i 1845 var der kun 2 mindre gårde, ejet af hhv. Niels Hansen og Jens Pedersen, der kom så ganske langsomt flere til og i 1870 var der 6 mindre gårde/husmandssteder og i 1901 var tallet steget til 7. Harald og Emma kom så til i 1947 og på det tidspunkt var der vel ca. 25  gårde fordelt i området.​

Det var en meget langsommelig og slidsom proces at få hedejorden omdannet til god agerjord. I første omgang drejede det sig om, at få brændt lyngen af så man kunne komme til at få brudt hedejorden op og komme ned under det jernhårde al-lag som lå i divergerende dybder – andet steds i denne historie er der vist forskellige redskaber til dette formål, hvis man sløsede meddette arbejde fik man ganske enkelt ingen udbytte, hvis rødderne af diverse afgrøder og træplantninger ikke kom under dette lag døde de - enten af tørst eller druknede, hvis det regnede for meget i en sæson

​Der blev etableret en del mergelværker rundt omkring, hvor det klæge materiale var til at få gravet op og bragt i anvendelse. Mergelen var en jordart som blev dannet under isskruninger  som opstod dengang istiden havde dannet en masse lommer rundt omkring, hvor moræneler var blevet blandet med kalk, og denne blanding blev anset for at være den bedste mulighed for at forbedre den magre hedejord. ​

​Bl.a. var der i Knoldeflod ved gdr. Chr. Hoffmann Madsen`s gård en mergelgrav som var temmelig dyb, men der har nok ikke været de store mængder fordelt, idet der kun var tale om et enkelt hul som var gravet ned i ukendt dybde, rundt om dette hul var der prøvegravet, men der har åbenbart kun været mergel i en tilfredsstillende kvalitet det ene sted.​

Tidligere i denne historie er der vist et mergelhul og det hårde arbejde der lå i at få brudt mergelen og få det op.

Det viste sig så senere, at der egentlig ikke kom helt så meget ud af arbejdet som man havde regnet med, idet virkningen ikke var så stor som forventet og det der var fortog sig ret hurtigt, men det var en god indtægtskilde for driftige vognmænd og  deres medarbejdere. Udkørslen foregik ofte på den måde, at mergelet blev leveret i stakke på køberens grund, hvorefter det ved hjælp af egen hestevogn blev fordelt på markerne ved brug af håndkraft.​

Man kørte det ud i stakke rundt om på marken og med håndkraft blev så fordelt.​

Den største virkning på jordens bonitet kom af gødningen fra husdyr, som blev samlet i møddinger, og om foråret kørt ud på marken, aflæsset i stakke og siden spredt med håndkraft for senere at blive pløjet ned af hestetrukne plove, normalt 2 heste foran en etfuret plov, senere kom 2-furede plove og så satte man et 3-spand foran, det var fremskridt – på de store gårde kunne man sommetider se op til 8-10 af den slags pløjespand. ​

Det værste ved den form for møddinger var, at i regnfulde forår var alt simpelthen et rent morrads omkring gårdene, det var jo før der kom cementerede møddingpladser og derfor var det det våde mudder man havde at forholde sig til, og derfor måtte man simpelthen tage grebfuld for grebfuld og bære op på vognene og derefter slæbe dem ud på marken og læsse af.​

Et stort problem ved de nyopdyrkede marker var den store mængde af sten der lå pænt fordelt som rester fra istiden, det var et hårdt arbejde først at samle dem sammen i stakke på marken og derefter smide dem på hestevognen og køre dem sammen i stakke, det vil sige – de af stenene man kunne løfte – for det var ikke ualmindeligt at støde på sten som var helt op til en m3 i rumfang, så skulle der bindes reb omkring og spænde heste foran og så slæbe stenene ud i kanten af marken. Disse sten fik så almindeligvis lov til at blive liggende, for man havde jo ikke løftegrej på transportvognene før senere i historien, det var en meget stor belastning for det pløjegrej man startede med, plovsskærene kunne ikke holde til de voldsomme sammenstød med de store sten, men sprang simpelthen, senere lærte man at hærde jernet og derved opnå en større holdbarhed.​

Stenene var dog  var dog også en mindre indtægtskilde idet vognmænd kørte rundt og købte stenene, som så blev brugt til vejbelægninger og til støbearbejder ved sokler og andre større flader -  bl.a blev der støbt  pladser mange steder til husdyrsgødning, så man var fri for det morads der kunne være i fugtige forår.​

En af  første bebyggelse er Hans Berendsens gård som formodentlig var bygget midt i det 18. århundrede, denne er dog nu nedrevet og der er bygget nyt beboelseshus i stedet, mange af  de øvrige er startet som  officielle statshusmandsbrug i 1930`og 40èrne. ​

Loven vedr. statshusmandsbrug blev ændret i 1919 og blev anvendt i ca 40 år, hvor andre ejendomsformer blev taget i anvendelse, men det var en støtte med de billige lån og der blev bygget rigtig mange små husmandssteder i de år.​

Ved folketælling i 1890 var noteret i et huus (det må være en gård) bosat Mads Lauridsen 35 år født i Grimstrup sogn – hans kone Sidsel Marie Jessen 38 år født i Hejnsvig med 5 børn og Mads`s fader på 68  Laurids Christensen og hans kone Madssine Madsen på 65 – derudover en Ane Thomsen på 73 også født i Hejnsvig.​

Næste huus (gård) var ejet af Lars Larsen 43 år – hans kone Ane Olesen på 37 + 5 børn.​

Så var der Thomas Christensen på 44 med kone Ane Kjerstine Marie Jensen 39 år de havde 2 børn og konens mor på aftægt Ingeborg Nielsen på 73.​

Et aftægthus beboedes af Mads Jensen på 67 og Maren Hansen også på 67.​

Så fulgte en gård ejet af Vilhelm Iversen på 42 og Christiane Hansen 32 og 7 børn.​

Dette var et godt repræsentativt udsnit af de beboere som fandtes i 1890.​Harald Emil Jensen født den 18. aug 1916 på Fåborg Mark – boede 1921 i Tranberg​ ved Årre – han kom ud at tjene allerede​

som 10 årig. Han blev gift den 18. aug 1939​i Grimstrup Kirke med Emma Mortensen​ født 18. sep 1919 i Endrup - datter af ​

Johannes Frederik Mortensen og Kristine ​Christensen.​

Efter brylluppet bosatte de sig på et lille ​ husmandssted i Rousthøje,  hvor de fik ​drengene Tage født den 21. jan 1940 og ​

Johannes 4. jul. 1942. I vinteren 1946/47 ​nedbrændet bygningerne totalt    De foretog herefter mageskifte med gårdejer Laurids Søgård i Rousthøje, hvorefter de overtog 34 tdr. hedejord i Knoldeflod ved Varde. Medens de fik bygget et såkaldt stats-husmandsbrug boede de hos Morten Pedersen der var tækkemand og hvor de havde boet næsten nabo til.​
Den 22. marts 1947 kom så den sidste dreng Ove til verden og i sommeren 1947 flyttede de ind i det nye hjem.​
Emma havde det utrolige held, at hun vandt en kassevogn i et lotteri, så det var en stor hjælp til økonomien. Den holdt i rigtig mange år, og selv om der senere kom en gummivogn til, så blev den brugt som supplement.​
Her stod de næste mange år på hårdt slid, jorden blev opdyrket ved hjælp af heste og manuelt arbejde. Først omkring 1960 blev det til en lille grå Ferguson, der som det var populært på det tidspunkt var malet rød, det var Massey-Ferguson`s  nye farve  og det var lidt bedre når traktorerne var omlakeret i denne farve. Midt i 60-erne blev stalden udvidet så der var plads til ca 12-14 køer – lidt ungkreaturer – 2 boxe til faresøer og 4 boxe til fedesvin. Endvidere havde Henry Mortensen stået for bygning tidligere af et pænt opmuret hønsehus. Midt i firserne gik de på pension solgte gården og flyttede til Højvangsallè i Varde, hvor de havde en pæn og velholdt hus/have.​
Harald døde  24. juni 2007,  Emma flyttede på plejehjem i 2011.​

 

Herover Emma og Harald Jensen - til højre Harald med de ældste sønner Tage og Johannes

over det billedet af Haralds hesteforspand ca år1950 - hesten med blis hed Claus og var lidt temperamantsfuld

Knoldeflod

Dette er en skitse af et mergelleje i det 18. århundrede som viser hvordan man lag for lag gravede sig ned og løftede mergelen op trinvis udelukkende med håndkraft – senere begyndte man at anvende trækdyr til at slæbe mergelen op før man fik primitive maskindrevne transportører.

Risikoen for at grundvandet oversvømmede mergellejet var altid til stede.

Mod Varde                                                                                                                               Mod Næsbjerg 
Erik Bondesen

                                                     Chr. Hoffmand Madsen


                                                                                          Knud Lund
                                                                                                                   Niels Jepsen                             Peder Rasmussen

                                                                                   Hans Berendsen

                                                                            senere Arne Hansen


                                       Peder Sørensen       Harald Jensen


Marius Andersen   Godtfred Christensen                                           


                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 Børge Jensen

                                                                                                                                                                                           Otto Christensen

                                                   Andreas Andersen                       mose                                      Peder "knoldeflod" Christensen

                                                                                                                                                                                      Mod Rousthøje

Her følger en oversigt over de af Knoldeflods beboere, som jeg har et eller flere foto`s af i tidsrammen ca. 1960:


Øverst - Hans Berensen hustru

Hans Berendsens var de første i Knoldeflod som fik fjernsyn og mange er de dage midt i 50èrne hvor der var adgang til at se Robin Hood og hans lystige svende i Sherwood-skovene, det var tider.Billede t.v. er af Metha Sørensen - Peder Sørensens hustru - de havde 6 børn hvoraf kan huskes navnene på Andreas -Børge - Søren - Eva og Birthe - Efter Peders død flyttede Metha til Varde og Børge overtog gården, som dog forfaldt og nu er revet ned - Andreas købte gård omkring Nordenskov og Søren ved Vrenderup. Eva døde tidligt af epelepsi.

Næste billede er af Andreas Andersen og hustrup Stinne. De havde 2 sønner Finn og Jens - Stinne var meget brugt som kogekone ved de private fester man brugte meget i det tidsrumBillederne herunder er af Chr. Hoffmann Madsen - hustru Thora og datteren Else, derudover havde de sønnerne Mads og Kaj som købte Hans Berendsen gård og derudover drev fødegården videre.

Billeder herover - til venstre Godtfred Christensen`s hustru Kis med 2 af børnene Randi og Martin  

 

Herunder: Knud Lund og Tinne  - billede til højre Tinne Lund danser med Harald Jensen

Billeder fra ferieture  t.v.

Erna Christensen - hustru til Otto - Kis Christensen - Gudrun Jensen hustru til Jacob Jensen


TH Otto Og Erna Christensen                                                              t.v Erik Bondesen

Billedet herunder: I starten af det 19. århundrede var det fuldstændigt uhørt,

at kvinder optrådte i lange bukser, dette billede er fra en mark i nærheden af

Tistrup omkring 1910-15 og forargelsen var vist ganske betydelig.

Rousthøje

I midten af det nittende århundrede bestod Rousthøje By i Skast Herred, Grimstrup Sogn  af en lille håndfuld huse, hvor der af servicevirksomheder var:  en brugsforening, jeg kan huske uddeleren hed Jæger i min barndom, der var en smed Jepsen – en skole – et forsamlingshus og et bageriudsalg (slikmutter Johanne).  Der var en tømrerforretning - en murer som hed Jessen og en vognmandsforretning som ejedes af Harry Tonnesen, der var også en foderstofforretning.

Rousthøje kirke havde spøgt i rigtig mange år, allerede omkring år 1910 findes de første optegnelser, men først i 1958 blev man klar til at bygge med masser af frivilligt arbejde og pengeindsamling, og stor var jublen da den kunne tages i brug 24. sept. 1961. ​

Før Rousthøje kirke blev bygget, var vejen til kirke og præst temmelig lang for indbyggerne i Knoldeflod, idet man skulle helt til Grimstrup, og det kunne godt være en lidt træls tur på cykel, når man skulle læse til konfirmation. Der var det lidt særprægede ved byggeriet, at man allerede i 1952 fik tilladelse til at lave kirkegård, men man skulle bruge frivillig arbejdskraft, og den første dag kom der så mange mennesker, at man måtte inddele dem i hold à 20 for at kunne komme til for hinanden.​

Der var selvfølgelig også et stadion, hvor de lokale fodboldhelte residerede, mange er de drabelige kampe mod naboholdene fra Næsbjerg – Årre – Vester Nebel – Ølufvad m.fl. I forsamlingshuset var der 2 glasskabe, hvor de vundne pokaler og plaketter blev opbevaret. I de tider var der jo ikke mangel på deltagere, de fleste gårde havde en eller flere karle og piger, og så var børnerigdommen på landet jo også noget større end det er tilfældet i dag.​

I forsamlingshuset var der altid meget aktivitet, der var danseskole – juletræsfest – private gilder – brugt som vaccinationslokale – valglokale – møder – blev også brugt til gymnastik for Rousthøje Skole.​

 Forsamlingshuset blev bygget i 1926 og den første bestyrelse bestod af Laurids Sehested  - Chr. B. Christensen – William Jensen og Sigfred Pedersen.​

På Rousthøje Skole var der en lærer Schøler, der var næmest sølvgrå i ansigtet han havde som et led i en sygdomsbekæmpelse fået indsprøjtet kviksølv i kroppen. Han blev ikke så gammel.


Et par kilometer mod nord lå den såkaldte ”Rousthøje Nord” skole, vi gik nu imidlertid i Knoldeflod Skole, det andet lød forkert. Her regerede lærer Grundahl og hans kone  med hård hånd. Det var en skolebygning hvor der var 2 klasser – den ene til 1-4 års eleverne og den anden til 5-7 års elever. Så var der et gymnastiklokale hvor der populært sagt blev rendt og hoppet, det var ikke den store padægogiske forstand der prægede læreren. ​

Skolen ophørte omkring 1970 og blev solgt til et firma der producerede latex-produkter.  ​

Rousthøje som samfund har overlevet, men i lighed med så mange andre småsamfund er det blevet kraftig beskåret for servicevirksomheder – forsamlingshuset har overlevet i kraft af nogle særdeles kompetente værtsfolk gennem tiderne, der har formået at få huset og køkkenet til at følge med tiden.​

Brugsforeningen er lavet om til lejligheder, slikmutter er væk, og ellers er der kun håndværksvirksomheder tilbage. Der er bygget en smule flere boliger, men ikke mange.​

Sportklubben er nedlagt – blev ført ind  under Næsbjerg.​

Det store foderstoffirma der var flyttet udenfor byen blev nedlagt og bygninger brugt til cementstøberi, men det er også væk nu.


Billede herunder viser lærer Grundahl og hustru Laura

oj-coins

BETALINGSMETODER Payment

Betaling:  Mobilpay  og bankkonto  Fragt i Danmark: op til 1 kg forsikret fragt kr. 45,-  Betaling fra udland:                      Swiftcode: NDEAKKK                    Iban: DK7820000741878364    Danske kroner har kurs mod Euro på ca. 7,40 d.kr = 1 Euro       web: oj-coins.dk

 

Advarsel: ved brug af internationale overførsler, så anbefales I at kontakte jeres bank for prisinfo før transaktioner. Der har været nogle ublu gebyrer taget af visse banker.

Warning: By using international moneytransfer - please contakt your bank for info for prices.

 


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes